Fotogalérie Jaklovce

foto

Mobilná aplikácia

Sociálne siete Jaklovce

FB

YouTube Jaklovce

Zvoz odpadu 2020

zvoz odpadu 2020

Projekty EÚ

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

VZN / INA

Rok 2011

2011-1 - o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka zariadenia školského stravovania so sídlom na území obce Jaklovce.pdf Stiahnuté: 209x

Rok 2009

2009-7 - o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka zariadenia školského stravovania.pdf Stiahnuté: 209x

2009-6 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf Stiahnuté: 471x

2009-5 - ktorým sa upravuje čistenie, údržba verejných priestranstiev a ochrana verejného poriadku na území obce Jaklovce.pdf Stiahnuté: 412x

2009-4 - o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v katastrálnom území obce Jaklovce.pdf Stiahnuté: 265x

2009-3 - o opatrovateľskej službe a výške úhrady za poskytnuté úkony v rámci opatrovateľskej služby.pdf Stiahnuté: 224x

2009-2 - o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole Jaklovce.pdf Stiahnuté: 223x

2009-1 - o poplatkoch za pracovné úkony vykonávané zamestnancami obecného úradu v Jaklovciach.pdf Stiahnuté: 218x

Rok 2008

2008-2 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jaklovce.pdf Stiahnuté: 231x

2008-1 - o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia.pdf Stiahnuté: 221x

Rok 2007

2007-8 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf Stiahnuté: 220x

2007-7 - o chove, vodení a držaní psov.pdf Stiahnuté: 220x

2007-6 - o usmerňovaní a evidovaní chovu hospodárskych zvierat a zvierat chovaných v domácnostiach....pdf Stiahnuté: 243x

2007-5 - zásady hospodárenia s majetkom obce.pdf Stiahnuté: 233x

2007-4 - o symboloch obce a udeľovaní verejných uznaní.pdf Stiahnuté: 263x

2007-3 - o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce.pdf Stiahnuté: 245x

2007-2 - o opatrovateľskej službe a výške úhrady za poskytnuté úkony v rámci opatrovateľskej služby.pdf Stiahnuté: 216x

2007-1 - prevádzkový poriadok pre pohrebiská.pdf Stiahnuté: 455x

Rok 2003

2003-2 - o menších obecných službách.pdf Stiahnuté: 233x

Stránka