Menu

Prebieha úprava webových stránok. Ospravedlňte prosím prípadné nedostatky.

Obec Jaklovce
obecJaklovce

Starosta

Starosta obce

PhDr. Mgr. Matúš Fedor
- nezávislý kandidát

 

Starosta

 • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, ak tento zákon neustanovuje inak, a podpisuje ich uznesenia,
 • vykonáva obecnú správu,
 • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
 • vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce;1) informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu,
 • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

 

Starosta je štatutárnym orgánom obce. Starosta môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.

 • Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa § 12 ods. 10.
 • Ustanovenie odseku 6 sa nevzťahuje na uznesenie o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra a na uznesenie o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní starostu.
 • Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva podľa odseku 6 pozastavený, môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť; ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do troch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť.
 • Platové pomery starostu upravuje osobitný zákon.2)
 • Starosta si prehlbuje vedomosti potrebné na výkon funkcie starostu.

 

Životopis:

PhDr. Mgr.  Matúš FEDOR

 • nar. 09.03.1971 v Gelnici 

 

Dosiahnuté vzdelanie: vysokoškolské 2. stupňa

 

Vzdelanie:

 • 2005 – 2008 právnická fakulta Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica (magisterské štúdium)
 • 2000 – 2003 právnická fakulta Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica (bakalárske štúdium)
 • 1989 – 1993 Vysoká vojenská pedagogická škola Bratislava
 • 1985 – 1989 Gymnázium Gelnica

 

Pracovné skúsenosti:

 • 2014 – starosta obce
 • 2003 – 2014 Ministerstvo obrany SR, pracovné pozície v oblasti právnej služby
 • 1993 – 2002 Armáda SR a Ozbrojené sily SR, pracovné pozície v oblasti výchovy a kultúry a právnej služby

 

Ženatý, jedno dieťa. 

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia V-obraze

Teplomer

teplomer

 

WebMail

Dokumenty na stiahnutie

dokumenty


Informácie emailom

Zostaňte s nami v kontakte. Môžete sa tu registrovať k odberu noviniek e-mailom.

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom