Menu

Obec Jaklovce
obecJaklovce

Rekonštrukcia miestnej komunikácie

V súvislosti s plnením akčného plánu rozvoja okresu Gelnica podala (dokument schválený na rokovaní vlády SR dňa 05.04.2018) obec Jaklovce žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku s projektom „Rekonštrukcia miestnej komunikácie Jaklovce – stredisko vodných športov“.

Regionálny príspevok bol využitý na rekonštrukciu miestnej komunikácie v časti obce Jaklovce od čerpacej stanice (presne od pravobrežného osadenia cestného mosta cez Kojšovský potok) až po turistickú časť Jakloviec – Rovne.

Primárnym cieľom projektu bola samotná rekonštrukcia miestnej komunikácie, ktorá sprístupňuje návštevníkom regiónu turisticky vyhľadávané lokality Ružínskej priehrady.

Sekundárnym  cieľom projektu je výrazné zvýšenie atraktivity tejto oblasti pre jej návštevníkov, a tým vytvorenie vhodnejších podmienok pre rozvoj turizmu nie len v Jaklovciach, ale aj v Margecanoch.

Jednotlivé aktivity projektu boli realizované v mesiacoch apríl až december 2019 podľa harmonogramu naplánovaného v žiadosti.

V mesiacoch apríl až jún 2019 obec zabezpečila geodetické zameranie telesa rekonštruovanej komunikácie, projektovú dokumentáciu pre ohlásenie stavebných úprav, získala povolenie na realizáciu stavby v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb.  príslušným stavebným úradom a verejné obstarávanie.

V mesiacoch september až december 2019  boli realizované samotné rekonštrukčné (stavebné) práce:

  • zafrézovanie začiatku a konca úseku,
  • vyrovnáva najviac poškodených úsekov (výtlkov) komunikácie prostredníctvom asfaltového betónu,
  • spojovací asfaltový postrek najviac poškodených úsekov
  • príprava povrchu celej komunikácie v dĺžke 2.100 m pre rekonštrukciu,
  • nanesenie s
  • nanesenie asfaltového betónu hr. min. 50 mm po zhutnení na celú plochu rekonštruovanej komunikácie

Všetky stavebné aktivity boli realizované dodávateľsky zhotoviteľom diela (víťazom verejného obstarávania spoločnosťou REPONA s.r.o. Košice) v úzkej súčinnosti obce Jaklovce a zhotoviteľa v období od 08.10.2019 (odovzdanie staveniska pre realizáciu stavby zhotoviteľovi) do 06.11.2019 (zhotoviteľ odovzdal stavbu zrealizované dielo obci).

Realizáciou projektu Rekonštrukcia miestnej komunikácie Jaklovce – stredisko vodných športov predpokladá výrazné zlepšenie možností rozvoja turizmu v regióne prostredníctvom tzv. vidieckeho turizmu. Vytvorili sa predpoklady pre možnosť podnikania v odvetví turizmu, vytvorenia nových pracovných miest v tomto odvetní čo by malo priniesť väčší ekonomický efekt a pritiahnuť nielen do obce, ale aj do gelnického okresu viac návštevníkov.

Projekt rekonštrukcie miestnej komunikácie Jaklovce – stredisko vodných športov je súčasťou zlepšenia  infraštruktúry pre rozvoj cestovného ruchu a bezprostredne nadväzuje na projekty vybudovanie lávky pre peších a cyklistov cez vodnú nádrž Ružín, ktorá pre cyklistov a peších bezpečne prepojí rôzne časti Ružínskej priehrady,  rozšírenie relaxačno – športového areálu Husia pláž, či vybudovanie cyklotrasy Margecany – Jaklovce – Veľký Folkmar – Kojšov – chata Erika (stará grófska cesta).

Rekonštrukcia miestnej komunikácie Jaklovce – stredisko vodných športov

Fotogaléria

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia V-obraze

Teplomer

teplomer

 

WebMail

Dokumenty na stiahnutie

dokumenty