COVID-19

COVID-19

Fotogalérie Jaklovce

fotoReklamné predmety
- predaj iba na Obecnom úrade
:
Reklamné predmety

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

Sociálne siete Jaklovce

FB

YouTube Jaklovce

Projekty EÚ

Obsah

Zberný dvor a kompostáreň

 

Dňa 4.3.2011 bola medzi Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky a Obcou Jaklovce podpísaná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt „Zberný dvor a kompostáreň Jaklovce.“

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu 1.408.776,45 EUR; poskytovateľ poskytne prijímateľovi (teda obci) finančný príspevok do výšky 1.338.337,63 EUR, prijímateľ zabezpečí vlastné zdroje financovania projektu do výšky 5% z celkových oprávnených výdavkov.

Cieľom projektu je vytvorenie komplexného systému nakladania s vyseparovanými zložkami komunálnych odpadov v obci a to zavádzaním nových a zefektívňovaním už existujúcich systémov separovaného zberu komunálnych odpadov. Špecifickými cieľmi projektu je nielen samotné vybudovanie zberného dvora na separované zložky komunálnych odpadov, ale rovnako aj zefektívnenie systému zberu vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov, zníženie množstva komunálnych odpadov ukladaných na skládky odpadov a zvýšenie environmentálneho povedomia občanov realizáciou informačnej kampane o separovanom zbere.

Po ukončení realizácie aktivít projektu bude mať obec vybudovaný zberný dvor na separované zložky komunálnych odpadov, ktorý budú môcť občania využívať na odovzdávanie nasledovných druhov ostatných odpadov: papier, plasty, sklo, kovy, biologicky rozložiteľný odpad, opotrebované pneumatiky, šatstvo a textílie, objemný odpad a drobný stavebný odpad. Okrem toho bude zberný dvor slúžiť na zber nebezpečných zložiek komunálnych odpadov: odpad z elektrických a elektronických zariadení, opotrebované batérie a akumulátory a žiarivky. V budúcnosti bude podľa potreby zberný dvor vybavený kontajnermi na zber  ďalších  druhov odpadov, v závislosti od možnosti odbytu a nastaveného systému zberu komunálnych odpadov.

V rámci areálu zberného dvora bude vybudované miesto na uloženie biologicky rozložiteľného odpadu, ktoré bude využívané buď na dočasné zhromažďovanie biologicky rozložiteľných odpadov alebo na komunitné kompostovanie – kompostáreň s ročnou produkciou kompostu do 10 ton. Vybudovaním tohto miesta sa obci uľahčí nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi, čo bude mať význam aj z hľadiska udržania miestnych poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Od polovice roka 2016 je zberný dvor v prevádzke.

Prevádzkový čas