AKTUÁLNE OZNAMY A PODUJATIA

25.11.2015
Miloslav HULEJoznámenie o doručení písomnosti

16.11.2015
Možnosť vycestovania do Anglicka ako Au Pair – pre ženy i mužov

06.11.2015
Vážení občania. Pozývame Vás na IX. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 09. novembra 2015, (t. j. v pondelok) o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu. Návrh programu je priložený v prílohe.

23.10.2015
Punuka práce - Elektrikár-Nemecko

22.10.2015
Verejná vyhláška zo dňa 19. 10. 2015
Zber elektroodpadu, ktorý sa uskutoční dňa 29. 10. 2015 (štvrtok) v čase o 10:00 hod

20.10.2015
Miloslav HULEJoznámenie o doručení písomnosti

16.10.2015
Srdečne pozývam všetkých obyvateľov obce, ktorí v tomto roku už oslávili, či ešte len oslávia, okrúhle životné jubileum 65, 70, 75, 80, 85 alebo 90 rokov svojho života na priateľské posedenie spojené s kultúrnym programom, ktorý pre Vás pripravili deti z MŠ a ZŠ Jaklovce a Ľudová hudba Júliusa ŽIGU.
Teším sa na stretnutie dňa 25.10.2015 o 15 00 hod. v Kultúrnom dome. Pozvánka tu.
Matúš FEDOR
starosta obce


06.10.2015
Vážení občania. Pozývame Vás na VIII. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 08. októbra 2015, t. j. vo štvrtok o 18.00 hod. v budove obecného úradu. Návrh programu je priložený TU.

Informácia VSD, a. s. o prerušení dodávky elektrickej energie v našej obci.

02.10.2015
V dňoch 29.10.2015 a 03.11.2015 budú vykonané dražby nehnuteľností nachádzajúcich sa v obci Jaklovce.

29.09.2015
Ďakujem všetkým, ktorí sa v piatok 25.9.2015 podvečer, aj napriek nie ideálnemu, upršanému počasiu, prišli spolu s našimi hasičmi potešiť z darov v podobe novej hasičskej techniky vozidla Iveco Daily a protipovodňového vozíka. Fotogaléria
Matúš FEDOR
starosta obce

24.09.2015
Vážení spoluobčania,
starosta obce a vedenie dobrovoľného hasičského zboru našej obce pozývajú širokú verejnosť na slávnostné odovzdanie novej hasičskej techniky nášmu dobrovoľnému hasičskému zboru. Slávnostné odovzdanie vozidla Iveco Daily z rúk podpredsedu vlády a ministra vnútra SR Róberta KALIŇÁKA by sa mal uskutočniť v piatok, 25. septembra o 19.15 hod. v areáli obecného úradu. Samotný čas odovzdania môže byť vzhľadom na program ministra vnútra operatívne upravený.

07.09.2015
Vážení občania. Pozývame Vás na VII. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 09. septembra 2015, t. j. v stredu o 18.00 hod. v budove obecného úradu. Návrh programu je priložený v prílohe.

04.09.2015
Dňa 19. augusta 2015 našu obec navštívila, spolu s generálnym konzulom Maďarskej republiky na Slovensku Ádamom Szentay, pani Gáborné Gegus Ilona Balajthy s manželom. Pani Ilona Balajthy je potomkom rodiny Bencúrovcov pôvodom z Jasenovej, ktorej rodinní príslušníci sa v 19. a 20. storočí výrazne zapísali do života našej obce.
Po výmene informácií o genealógii rodiny Bencúrovcov, ich pôvode, príbuzných a ich pôsobení v našej obci pani Balajthy spolu s manželom a generálnym konzulom navštívila dom svojich predkov (dom na ulici Kostolnej č. 450 – tzv. Bencúrov dom).
Ďakujem odborníkovi na miestnu históriu pánovi učiteľovi Františkovi Hrickovi za množstvo cenných informácií, ktoré poskytol pani Balajthy o jej predkoch ako aj manželom Emílii a Jánovi Mitríkovým, súčasným majiteľom Bencúrovho domu, za umožnenie návštevy v jeho priestoroch. Fotogaléria

30.08.2015
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. pozýva verejnosť na ďalší ročník Dňa otvorených dverí 2015 na VS Ružín, ktorý sa uskutoční dňa 12.9.2015 v čase od 9:00 – 15:00 hod. Pracovníci SVP návštevníkom podujatia poskytnú prvotné dokumenty z výstavby vodnej stavby, informácie o jej základných technických parametroch, prevádzke a dispečingu vodnej stavby a umožnia prehliadku priestorov VS Ružín I.

26.08.2015
Na základe podnetu obyvateľov nášho regiónu rozhodol Košický samosprávny kraj od 1.9.2015 o zmene harmonogramu odchodu/príchodu dvoch autobusových spojov:
- autobusového spoja č. 801415/18 u ktorého nastala zmena jeho odchodu z Margecian z 8:08 hod. na 8:00 hod. s príchodom do Kojšova o 8:15 hod. a
- autobusového spoja č. 801403/12 ktorý odchádza z Kojšova o 8:17 hod. a  na železničnú stanicu do Margecian prichádza o 8:35 hod. tak, aby bol v Margecanoch prepojený na vlak R 604 smer Spišská Nová Ves s odchodom z Margecian o 8:43 hod.
Nové cestovné poriadky nájdete v prílohe

25.08.2015
Dňa 8. septembra 2015 v čase od 09.00 hod. do 13.30 hod. bude v našej obci prerušená dodávka elektrickej energie. Viac informácií nájdete v priloženej informácií.

20.08.2015
Mesto Krompachy Vás srdečne pozýva na hudobný festival  DONEBA fest 2015. Vystúpenie hudobných skupín sa uskutoční 22.augusta.2015 v sobotu od 17-tej hodiny v areály pred hotelom Plejsy. Vstupenky si môžete zakúpiť v predpredaji na informáciách mestského úradu v Krompachoch.
Príďte sa zabaviť dobrou hudbou
Tešíme sa na vašu účasť.

16.07.2015
Jaklovčania, rodáci,

máme (máte) historickú šancu zrealizovať pozemkové úpravy v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.
Čo to v praxi znamená?
Pre Vás – množstvo spoluvlastníkov pozemkov, predovšetkým zníženie počtu existujúcich spoluvlastníckych podielov toho istého vlastníka v rôznych parcelách a vytvorenie niekoľkých nových pozemkov pre vlastníka v celosti, primeranej kvalite a cene.
A pre obec (Vaše deti, vnukov a vnučky) – umožnenie jej ďalšieho územného rozvoja.
Verím, že všetci oslovení v ankete pochopia výhodnosť tohto projektu realizovaného pozemkovým a lesným odborom Okresného úradu v Spišskej Novej Vsi, hradeného z programu rozvoja vidieka SR – Európskeho poľnohospodárskeho fondu a rozpočtu SR a vyjadria svoj súhlas s tým, aby sa v našej obci pozemkové úpravy vykonali. Viac informácií nájdete v dokumente pod textom.
Ďakujem za ochotu, pomoc a spoluprácu.

Matúš FEDOR
starosta obce

24.07.2015
Nakoľko sa na vodnej nádrži Ružín rozmohlo používanie plavidiel so spaľovacím motorom bola do sekcie Dokumenty/Iné umiestnená Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu životného prostredia Košice č. 5/2011 z 10. marca 2011 ktorou sa obmedzuje alebo zakazuje používanie vôd na plavbu plavidlami so spaľovacími motormi. Táto vyhláška obmedzuje alebo zakazuje používanie vôd na plavbu plavidlami so spaľovacími motormi na vybraných vodných plochách v územnom obvode  Krajského úradu životného prostredia Košice.

20.07.2015
Vážení občania. Pozývame Vás na VI. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 23. júla 2015, t. j. vo štvrtok o 19.00 hod. v budove obecného úradu. Návrh programu je priložený v prílohe.

17.07.2015
Oznámenie Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. Odštepného závodu Košice, Správy povodia Hornádu a Bodvy o zákaze plavby plavidiel so spaľovacím motorom na vodnej stavbe Ružín. Krásy Ružínskej priehrady si môžete vychutnať tu.

03.07.2015
Dňa 30.06.2015 boli v obradnej miestnosti Obecného úradu v Jaklovciach slávnostne odovzdané vysvedčenia žiakom 9. triedy našej Základnej školy, ktorí boli, za zvukov študentskej hymny Gaudeamus igitur, odprevadení do sveta stredoškolákov. Držíme palce. Foto tu.

02.07.2015
Zamestnanci obecného úradu, vedenie obce a poslanci obecného zastupiteľstva blahoželajú poslancovi obecného zastupiteľstva Bc. Andrejovi PAPCUNOVI k úspešnému zavŕšeniu vysokoškolského štúdia II. stupňa a udeleniu akademického titulu inžinier.

26.06.2015
Vážení občania. Pozývame Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 30. júna 2015, t. j. v utorok o 18.00 hod. v budove obecného úradu. Návrh programu je priložený v prílohe.

26.06.2015
Vážení občania, do sekcii dokumenty časti pripomienkové konanie bol umiesený návrh VZN č. 3/2015 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení obce Jaklovce. Prípadné pripomienky k návrhu si môžu v súlade s ustanovením § 6 ods. 4. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov fyzické osoby a právnické osoby uplatniť v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade v Jaklovciach do desiatich dní.

25.06.2015
Informácia o prerušení distribúcie elektrickej energie:

19.06.2015
Pozývame na akciu. Motiváciu a inšpiráciu nájdete (aj) tu. Viac o akcii nájdete tu.

18.06.2015
Pozývame na 3. ročník futbalového turnaja internacionálov a našim starším pánom držíme palce klikni tu.

Kojsov_Kandracovci
Kojsov_Kandracovci

02.06.2015
Vážení spoluobčania, návštevníci našej internetovej stránky,
V roku 2014 obec zakúpila webovú aplikáciu Geosense Geoportal. Táto aplikácia vytvára mapový portál katastrálneho územia našej obce, obsahuje dáta z katastra nehnuteľností ako aj podklady k ďalším vrstvám a mapovým podkladom.
Postupným pridávaním podkladov a údajov (napr. o územných a regulačných plánoch, inžinierskych sieťach a technickej infraštruktúre, jednotlivých pasportoch, turistických mapách či bodoch záujmu) získajú návštevníci našej stránky komplexnejší prehľad o Jaklovciach a jeho okolí.
Prístup k webovej aplikácii Geosense Geoportal (odporúčame použiť internetový prehliadač Mozilla Firefox) nájdete na adrese: http://geosense.sk/geoportal/jaklovce/


01.06.2015
Slovenský vodohospodársky podnik odštepný závod Košice ponúka záujemcom z našej obce pracovné príležitosti pri čistení brehov vodného diela Ružínska priehrada od odpadkov.
Pracovný pomer by bol založený na základe Dohody o vykonaní práce v zmysle ustanovenia § 226 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov na obdobie mesiacov jún až november (do 30.11.2015).
Denný pracovný čas – 3,5 hodín 20 dní v mesiaci bez ohľadu na počet pracovných dní v konkrétnom mesiaci.
Mzdové podmienky: 2,023 EUR za 1 hodinu (7,08 EUR za 1 deň = 141,61 EUR za 1 mesiac) brutto.
Záujemcovia sa môžu priebežne hlásiť na Obecnom úrade v Jaklovciach.

28.05.2015
Obci bola doručená žiadosť Slovenskej inšpekcie životného prostredia o zverejnenie žiadosti, údajov, výzvy a informácií vo veci zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku Calmit spol. s r.o., závod Margecany. Záujemcovia môžu do materiálov nahliadnuť tu alebo na obecnom úrade.

22.05.2015
Prieskum záujmu opätovného spracovania a vydania reprezentačnej publikácie o našej obci.

19.05.2015
Poskytovanie lekárskej služby prvej pomoci v okrese Gelnica

17.05.2015
Ďakujem všetkým ktorí sa podieľali na hladkom priebehu volejbalového turnaja o pohár starostu obce dňa 16.5.2015 (športovcom aj tým, ktorí si celú akciu odpracovali alebo ju iným spôsobom podporili).  Blahoželám víťazom zo Švedlára (na druhom mieste skončil Mníšek nad Hnilcom, na treťom Gelnica, štvrtom Jaklovce a piatom Krompachy) a verím, že o rok sa na tomto už tradičnom podujatí stretneme znova.  Foto na stiahnutie TU.
Matúš FEDOR, starosta obce

15.05.2015
Vážení občania, v sekcii dokumenty časti pripomienkové konanie bol umiesený návrh VZN obce č. 2/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp, podľa miestnych podmienok na území obce Jaklovce. Prípadné pripomienky k návrhu si môžu v súlade s ustanovením § 6 ods. 4. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov fyzické osoby a právnické osoby uplatniť v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade v Jaklovciach do desiatich dní.

11.05.2015
Vážení občania. Pozývame Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 14. mája 2015, t. j. vo štvrtok o 18.00 hod. v budove obecného úradu. Návrh programu je priložený v prílohe.

Volejbalovy turnaj
Volejbalovy turnaj

21.04.2015
Ponuka práce. Viac info www.pracahned.eu alebo facebook  https://www.facebook.com/pages/Europersonal/260328470797687 .

10.04.2015
Informácia Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru  Spišská Nová Ves k prevencii proti požiarom.

02.04.2015
Informácia o prerušení distribúcie elektrickej energie:

27.03.2015
Vážení občania. Pozývame Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 31. marca 2015, t. j. v utorok o 18.00 hod. v budove obecného úradu. Návrh programu je priložený v prílohe.

Ak môžete a chcete, poukážte. S vďakou Divadelníci Divadelného súboru Jozefa Gregora Tajovského Jaklovce.

12.02.2015

04.02.2015
Vedenie Základnej školy v Jaklovciach  a Materskej školy v Jaklovciach oznamujú, že v dňoch 5. – 6. februára 2015 ( t. j. vo štvrtok a piatok) budú v oboch školách vyhlásené chrípkové prázdniny z dôvodu zvýšeného výskytu chrípkového ochorenia žiakov a učiteľov.
Prevádzka škôl bude obnovená v pondelok 9. 2. 2015.
Ďakujeme za pochopenie
PaedDr. Drahoslava PINDROCHOVÁ a Silvia MITRÍKOVÁ

02.02.2015
Vážení spoluobčania,
dovoľte mi vyjadriť poďakovanie všetkým Vám, ktorí ste trpezlivo a s pochopením znášali výčinmi počasia zapríčinený výpadok elektrickej energie počas uplynulého víkendu. Jedna časť obce mala šťastie, druhá časť čiastočné (išla aspoň jedna fáza), ale mnohým uliciam zostalo iba dúfať, že porucha bude odstránená čo možno najskôr.
Keďže  podobným problémom čelili aj ľudia v širokom okolí, pracovníci VSE nemali na starosti len našu obec. To je jeden z dôvodov, prečo to trvalo taký dlhý čas.
Verím, že podobné krízové situácie sa nám bude aj naďalej dariť zvládať práve vďaka takémuto prístupu všetkých Vás, vďaka trpezlivosti, pokoju, rozvahe  a spolupatričnosti nás, Jaklovčanov.
Matúš FEDOR
starosta obce


26.01.2015
Vážení občania. Pozývame Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 29. januára 2015, t. j. vo štvrtok o 18.00 hod. v budove obecného úradu. Návrh programu je priložený v prílohe.

23.01.2015

Počítadlo návštev

počítadlo.abz.cz
Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS, s.r.o. | © jaklovce.sk