Fotogalérie Jaklovce

foto

Mobilná aplikácia

Sociálne siete Jaklovce

FB

YouTube Jaklovce

Zvoz odpadu 2019

zvoz odpadu 2019

Projekty EÚ

Obsah

VZN / INA

Rok 2013

2013-3 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jaklovce v znení dodatku č. 1 - dodatok č.2 Stiahnuté: 241x

2013-3 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jaklovce - dodatok č.1.pdf Stiahnuté: 325x

2013-3 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jaklovce.pdf Stiahnuté: 409x

2013-2 - o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie.pdf Stiahnuté: 340x

2013-1 - o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka zariadenia školského stravovania so sídlom na území Obce Jaklovce.pdf Stiahnuté: 302x

Rok 2012

2012-5 - o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka zariadenia školského stravovania so sídlom na území Obce Jaklovce.pdf Stiahnuté: 226x

2012-4 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jaklovce.pdf Stiahnuté: 256x

2012-3 - Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska.pdf Stiahnuté: 276x

2012-2, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Č. 6-2007 o usmerňovaní a evidovaní chovu zvierat.pdf Stiahnuté: 248x

2012-1, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Č. 5-2007 Zásady hospodárenia s majetkom obce.pdf Stiahnuté: 265x

Rok 2011

2011-5 - o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka zariadenia školského stravovania so sídlom na území obce Jaklovce.pdf Stiahnuté: 190x

2011-4 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jaklovce.pdf Stiahnuté: 214x

2011-3 - Plán núdzového zásobovania pitnou vodou v období krízovej situácie v obci JAKLOVCE.pdf Stiahnuté: 294x

2011-2 - o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov, ktorých objekt môže byť postihnutý povodňou na území obce Jaklovce.pdf Stiahnuté: 198x

2011-1 - o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka zariadenia školského stravovania so sídlom na území obce Jaklovce.pdf Stiahnuté: 189x

Rok 2009

2009-7 - o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka zariadenia školského stravovania.pdf Stiahnuté: 191x

2009-6 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf Stiahnuté: 417x

2009-5 - ktorým sa upravuje čistenie, údržba verejných priestranstiev a ochrana verejného poriadku na území obce Jaklovce.pdf Stiahnuté: 375x

2009-4 - o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v katastrálnom území obce Jaklovce.pdf Stiahnuté: 238x

2009-3 - o opatrovateľskej službe a výške úhrady za poskytnuté úkony v rámci opatrovateľskej služby.pdf Stiahnuté: 205x

Stránka